บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า กันตา วิลาชัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยลัยการรเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0859093559 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล จัดทำสื่อสร้างสรรค์ และประสานงานกับชุมชนต้นแบบหมูบ้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย และบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562: โครงการ “สานทุนวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่าน “ฮูปแต้มสารคาม”
           โดยเดินทางไปยัง บ้านหนองช้าง อำเภอสามชัย บ้านโพน อำเภอคำม่วง ตำบล หนองช้าง ตำบลโพน อำเภอ สามชัย คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ ระยะทาง 500 กิโลเมตร
           ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16:49:00 น. ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:49:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ กันตา วิลาชัย ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี เตชินทร์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง