บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า กันตา วิลาชัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยลัยการรเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0859093559 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ นำนิสิตไปลงพื้นที่โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม
           โดยเดินทางไปยัง ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตำบล ตำบลดงบัง อำเภอ อำเภอนาดูน จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 200 กิโลเมตร
           ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11:36:00 น. ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 11:36:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ กันตา วิลาชัย ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง