บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 18 ธันวาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.คมศร เลาห์ประเสริฐ ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา สังกัด วิทยาศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 1120 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดา อ.อิสระ ธานี
           โดยเดินทางไปยัง ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดป่าแสนอุดม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี ระยะทาง 500 กิโลเมตร
           ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:09:00 น. ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09:09:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.คมศร เลาห์ประเสริฐ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ และนายสมจิตร สารมาคม เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง