บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 04 มกราคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า สัญญารัตน์ มีสุวรรณ ตำแหน่ง สังกัด หมายเลขติดต่อ 094-307-9063 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับ-วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการ "ยุทธศาสตร์ทางทหารของไทยท่ามกลางการเติบโตของมหาอำนาจในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก" จากขอนแก่น-มหาสารคาม
           โดยเดินทางไปยัง ขอนแก่น ตำบล - อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12:00:00 น. ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 22:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ สัญญารัตน์ มีสุวรรณ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี เตชินทร์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง