บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 15 มกราคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า กันตา วิลาชัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยลัยการรเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0859093559 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปจัดกิจกรรมในโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม และในวันที่ 7 ก.พ. รับส่งคณบดีเพื่อไปร่วมกิจกรรม
           โดยเดินทางไปยัง ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตำบล ตำบลดงบัง อำเภอ อำเภอนาดูน จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 400 กิโลเมตร
           ในวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09:34:00 น. ถึงวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:35:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ เดินทางไปจัดกิจกรรมในโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
       
      ลงชื่อ........ กันตา วิลาชัย ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายสมจิตร สารมาคม เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง