บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 21 มกราคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า กันตา วิลาชัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการมเืงอการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0859093559 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
           โดยเดินทางไปยัง บ้านดงน้อย อำเภอนาดูน ตำบล พระธาตุ อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 250 กิโลเมตร
           ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14:23:00 น. ถึงวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 14:23:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ออกเดินทาง 06.00 น.
       
      ลงชื่อ........ กันตา วิลาชัย ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายสมจิตร สารมาคม เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง