บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 29 มกราคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายภาณุวัฒน์ ชำนาญ ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0625472734 มีความประสงค์ขอใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ การดำเนินโครงการรัฐศาสตร์ฐานรากเพื่อรากฐานของสังคม :การศึกษาเรียนรู้ป่าชุมชนท้องถิ่นในมิติการใช้วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความเชื่อในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
           โดยเดินทางไปยัง บ้านห้วยหว้า ตำบล ตำบลโนนฆ้อง อำเภอ อำเภอบ้านฝาง จังหวัด จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 200 กิโลเมตร
           ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 04:30:00 น. ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ กลุ่มนิสิตรัฐศาสตร์ชุมชนได้มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการรัฐศาสตร์ฐานรากเพื่อรากฐานของสังคม :การศึกษาเรียนรู้ป่าชุมชนท้องถิ่นในมิติการใช้วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความเชื่อในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านห้วยหว้า ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามประกาศประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
       
      ลงชื่อ........ นายภาณุวัฒน์ ชำนาญ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง