บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ ตำแหน่ง รองคณบดีวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต สังกัด 3714 หมายเลขติดต่อ 0909943077 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ พานิสิตเข้าร่วมโครงการกิจกรรม "คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย"
           โดยเดินทางไปยัง บริษัท บางกอกอินเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ไทยทีวีสี ช่อง3 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถ.พระราม4 ตำบล แขวงคลองตัน อำเภอ เขตคลอยเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 455 กิโลเมตร
           ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายสมจิตร สารมาคม เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง