บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายจตุพร สมวงศ์ ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0872534048 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อดำเนินโครงการรัฐศาสตร์ฐานรากเพื่อการพัฒนานิสิตให้เป็นรากฐานของสังคม
           โดยเดินทางไปยัง บ้านน้ำคำใหญ่ ตำบล น้ำคำ อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด ระยะทาง 250 กิโลเมตร
           ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05:00:00 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายจตุพร สมวงศ์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง