บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจารุณี มาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3746 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ คณบดีเดินทางไปราชการเพื่อเปิดงานและเข้าร่วมโครงการรัฐศาสตร์ฐานราก เพื่อการพัฒนานิสิตให้เป็นรากฐานของสังคม "สิงห์บริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 5"
           โดยเดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านตาเป้า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบล ห้วยสำราญ อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ ระยะทาง 296 กิโลเมตร
           ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 03:30:00 น. ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวจารุณี มาพร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายสมจิตร สารมาคม เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง