บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์วิชาภรณ์ ชำนิกำจร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิิตศิลป์ หมายเลขติดต่อ 061-4919654 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ร่วมงานมาฆบูชา กับชุมชน โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนเมืองฟ้าแดดสงยาง
           โดยเดินทางไปยัง พระธาตยาคู ตำบล กมลาไสย อำเภอ กมลาไสย จังหวัด จ.กาฬสินธุ์ ระยะทาง ไปกลับ 100 กิโลเมตร
           ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13:00:00 น. ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ออกเดินทาง 13.00 หน้าคณะสถาปัตย์ มมส. เดินทางกลับจากพื้นที่ 19.00 น. และถึงมหาวิทยาลัย 20.00 ที่หน้าคณะสถาปัตย์ฯ
       
      ลงชื่อ........ อาจารย์วิชาภรณ์ ชำนิกำจร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง