บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 01 มีนาคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจารุณี มาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3746 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่งคณบดีเพื่อเดินทางไปราชการในการประชุมและอบรม ณ กรุงเทพฯ
           โดยเดินทางไปยัง สนามบินจังหวัดขอนแก่น ตำบล บ้านเป็ด อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 152 กิโลเมตร
           ในวันที่ 07 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ วันที่ 7 มี.ค. 62 เวลา 07.30 น.-12.00 น. รับจากบ้านพักอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ-สนามบินขอนแก่น วันที่ 11 มี.ค. 62 09.00-12.00 น. รับจากสนามบินขอนแก่น-วิทยาลัยฯ-บ้านพัก
       
      ลงชื่อ........ นางสาวจารุณี มาพร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ และนายสมจิตร สารมาคม เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง