บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 25 มีนาคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ธวัชชัย ป้องศรี ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด PO หมายเลขติดต่อ 0898473435 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ จัดโครงการเสรีชนพลเมืองกับการรับใช้สังคมว่าด้วย "ค่ายโหยหาความรักความเมตตา : อุดมการณ์และคุณธรรมกับการกดขี่ความเป็นคน"
           โดยเดินทางไปยัง ร.ร.คำแคนวิทยาคม ตำบล ต.คำแคน อำเภอ อ.มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 21:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขออนุมัติ
       
      ลงชื่อ........ ธวัชชัย ป้องศรี ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง