บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 27 สิงหาคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ - มีความประสงค์ขอใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ค่ายสร้างคน คนสร้างสรรค์(ชมรมมุสลิม)
           โดยเดินทางไปยัง โรงเรียนบ้างดงเมืองจอก ตำบล บ้านดู่ อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด ระยะทาง 160 กิโลเมตร
           ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 04:30:00 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 19:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง