บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 30 สิงหาคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย ตำแหน่ง คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สังกัด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หมายเลขติดต่อ - มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปราชการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
           โดยเดินทางไปยัง อุบลราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี ระยะทาง 250 กิโลเมตร
           ในวันที่ 04 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง