บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 03 กันยายน 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จีราวรรณ บุญคำภา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0867841642 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ส่งคณะบริหารวิทยาลัยและบุคลากรสายสนับสนุนเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทร์ ระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2562
           โดยเดินทางไปยัง ด่านข้ามแดนจังหวัดหนองคาย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย ระยะทาง 250 กิโลเมตร
           ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00:00 น. ถึงวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ จีราวรรณ บุญคำภา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายสมจิตร สารมาคม เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง