บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 03 กันยายน 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จีราวรรณ บุญคำภา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0867841642 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับคณะผู้บริหารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และบุคลากรสายสนับสนุน เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ มหาวิทยลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทร์ ระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2562
           โดยเดินทางไปยัง ด่านข้ามแดนจังหวัดหนองคาย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย ระยะทาง 250 กิโลเมตร
           ในวันที่ 22 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ จีราวรรณ บุญคำภา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายสมจิตร สารมาคม เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง