บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 09 กันยายน 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายไชยมนู กุนอก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 095-6475235 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อประกอบพิธีในการเจิมทองเททองหล่อพระประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
           โดยเดินทางไปยัง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตำบล วัดราชบพิตร อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 980 กิโลเมตร
           ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 22:30:00 น. ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 23:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายไชยมนู กุนอก ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายสมจิตร สารมาคม เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง