บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 02 ตุลาคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวหนึ่งนยา ไหลงาม ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0869588008 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
           โดยเดินทางไปยัง หน่วยงานราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม ตำบล ในเมือง ตำบลเกษตรวิสัย และตำบลตลาด อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย และเมืองมหาสารคาม จังหวัด ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ระยะทาง 200 กิโลเมตร
           ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวหนึ่งนยา ไหลงาม ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง