บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายมารุต บุบผามาลา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3714 มีความประสงค์ขอใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ลงพื้นที่ศึกษาสิทธิชุมชนบ้านโพน ในรายวิชาสิทธิชุมชนและการบริหารงานท้องถิ่น
           โดยเดินทางไปยัง บ้านโพน ตำบล โพน อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ ระยะทาง 150 กิโลเมตร
           ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ นิสิตผู้ประสานงาน สิบเอกภูมิ ใจมีชัย เบอร์ 09-2493-9488
       
      ลงชื่อ........ นายมารุต บุบผามาลา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง