บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 12 ธันวาคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า สิรกุล สุวินทวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฯวิเทศสัมพันธ์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3744 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ไปรับพนักงานไปราชการแทนคณบดีฯ
           โดยเดินทางไปยัง ด่านข้ามแดนจังหวัดหนองคาย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย ระยะทาง 250 กิโลเมตร
           ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00:00 น. ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ สิรกุล สุวินทวงศ์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง