บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 19 ธันวาคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิละและปวัฒนธรรมอีสาน สังกัด สถาบันวิจัยศิละและปวัฒนธรรมอีสาน หมายเลขติดต่อ 6116 มีความประสงค์ขอใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ(ไปส่ง)
           โดยเดินทางไปยัง ด่านศุลกากรท่าลี จังหวัดเลย ตำบล - อำเภอ ท่าลี จังหวัด เลย ระยะทาง 317 กิโลเมตร
           ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 05:00:00 น. ถึงวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ใช้แค่ขาไปส่งอย่างเดียว
       
      ลงชื่อ........ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง