บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 14 มกราคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ธราภร อนุเวช ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0935433144 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่งวิทยากร“หลักสูตร บทบาทของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับใหม่) ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติสาธารณสุขและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร”
           โดยเดินทางไปยัง ไป-กลับ (วิทยาลัยการเมืองฯ-สนามบินขอนแก่น) ตำบล ขามเรียง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 152 กิโลเมตร
           ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 11:43:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ธราภร อนุเวช ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง