บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 30 มกราคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า มารุต บุบผามาลา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0956544291 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ไปลงพื้นที่เพื่อไปศึกษาการทำลูกประคบของวิชาการเมืองเเละการจัดการนวัตกรรมของอาจารย์สุนทรชัย ชอบยศ
           โดยเดินทางไปยัง บ้านมะค่า ตำบล มะค่า อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 17 กิโลเมตร
           ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11:00:00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 15:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ เบอร์ติดต่อนิสิตผู้ประสานงาน 09-9471-4411 สิบเอกกฤษดาวัฒน์ ทุมลา
       
      ลงชื่อ........ มารุต บุบผามาลา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง