บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จารุณี มาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3746 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับส่งคณบดีเพื่อเดินทางไปราชการที่กรุงเทพฯ
           โดยเดินทางไปยัง สนามบินจังหวัดขอนแก่น ตำบล บ้านเป็ด อำเภอ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 119 กิโลเมตร
           ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ช่วงเช้าวันที่ 19 ก.พ. 63 เวลา 06.00 น. ไปรับคณบดีที่บ้านพัก เวลา 15.30 น ไปส่งคณบดีที่สนามบินจังหวัดขอนแก่น
       
      ลงชื่อ........ จารุณี มาพร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง