บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ตำแหน่ง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 2725 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ พานิสิตศึกษาดูงาน
           โดยเดินทางไปยัง โรงงานแป้งมันบางนา และ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กาฬสินธุ์ และ ร้อยเอ็ด ระยะทาง 200 กิโลเมตร
           ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง