บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 10 มีนาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จารุณี มาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3746 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อรับ-ส่งคณบดี
           โดยเดินทางไปยัง บ้านพักอำเภอกมลาไสย-มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตำบล กมลาไสย อำเภอ กมาลาไสย จังหวัด กาฬสินธ์ุ ระยะทาง 100 กิโลเมตร
           ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ เดินทางไปรับคณบดี ดังนี้ **เวลา 07.00 น. เดินทางไปรับคณบดีที่บ้านพักอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพื่อไปประชุมกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2563 ** ประชุมเสร็จให้เดินทางมาวิทยาลัยการเมืองฯ ** เวลา 19.00 น. เดินทางไปส่งคณบดีที่บ้านพักอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
       
      ลงชื่อ........ จารุณี มาพร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง