บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 03 กรกฎาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ สังกัด กองบริการการศึกษา หมายเลขติดต่อ 1203 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการสัมนาวิชาการ
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมอักษร ระยองไวทัลลิตี้ คอลเลคชั่น ตำบล ชากพง อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง ระยะทาง 560 กิโลเมตร
           ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง