บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิยาลักยารเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0843898241 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ การรับส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร (รศ.สีดา สอนศรี)
           โดยเดินทางไปยัง วิทยาลัยการเมือง - นนทบุรี ตำบล - อำเภอ - จังหวัด - ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00:00 น. ถึงวันที่ 02 สิงหาคม 2563 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ รับส่งระหว่างวิทยาลัยการเมือง - โรงแรมที่พัก - บ้านพัก จ.นนทบุรี
       
      ลงชื่อ........ วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง