บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 03 สิงหาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ธราภร อนุเวช ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0935433144 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปราชการโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมประกาศนียบัตรระยะสั้น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารงานทางการเมืองและกิจการสาธารณะ”(นมส.)รุ่นที่2
           โดยเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ตำบล ภูผาม่าน อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด จ.ขอนแก่น ระยะทาง 185 กิโลเมตร
           ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ธราภร อนุเวช ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง