บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 05 ตุลาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3740 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2564 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
           โดยเดินทางไปยัง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ตำบล เมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด ระยะทาง ไปกลับ 80 กิโลเมตร
           ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06:30:00 น. ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง