บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 05 ตุลาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3740 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
           โดยเดินทางไปยัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ตำบล เมือง อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ระยะทาง ไปกลับ 88 กิโลเมตร
           ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06:30:00 น. ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง