บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 22 ตุลาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ หมายเลขติดต่อ - มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับส่งนิสิต
           โดยเดินทางไปยัง วังน้ำเขียว ตำบล - อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา ระยะทาง 300 กิโลเมตร
           ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง