บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 01 ธันวาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.ดร.วนิดา พรมหล้า ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 093-3291075 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ผศ.ดร.วนิดา พรมหล้า และคณะ ใช้เดินทางลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ เทศบาลตำบลหัวนา อำเภเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
           โดยเดินทางไปยัง เทศบาลตำบลหัวนา ตำบล หัวนา อำเภอ เมือง จังหวัด หนองบัวลำภู ระยะทาง 173 กิโลเมตร
           ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.ดร.วนิดา พรมหล้า ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง