บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 05 มกราคม 2564    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด หมายเลขติดต่อ 0655077735 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปร่วมงานที่เครือข่ายชาวบ้าน
           โดยเดินทางไปยัง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่าง ตำบล โพนเมือง อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 08 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 08 มกราคม 2564 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ขอคนขับรถด้วยนะคะ
       
      ลงชื่อ........ จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง