บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 07 มกราคม 2564    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0655077735 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแม่น้ำชีตอนล่าง โดยเดินทางไปยัง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่าง ตำบล โพนเมือง อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด
           โดยเดินทางไปยัง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่าง ตำบล ตำบล โพนเมือง อำเภอ อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด จังหวัด ร้อยเอ็ด ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 12 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง