บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ธวัชชัย ป้องศรี ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด PO หมายเลขติดต่อ 0898473435 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ จัดโครงการพลเมืองเสรีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกและสังคมที่เป็นธรรม
           โดยเดินทางไปยัง โรงเรียนค้อวิทยาคม ตำบล ต.บ้อนค้อ อำเภอ อ.โพนสวรรค์ จังหวัด จ.นครพนม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 21:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ขอยกเลิกการจองรถบัส 40 ที่นั่งในการจัดโครงการเดียวกันนี้ในระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค.64 เนื่องจากโรงเรียนที่จะไปจัดโ่ครงการไม่สะดวก เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
       
      ลงชื่อ........ ธวัชชัย ป้องศรี ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง