บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 05 เมษายน 2564    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า เปรมกมล มาลัยพวง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0818203050/ 3741 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่งวิทยากร
           โดยเดินทางไปยัง สนามบินขอนแก่น-โรงแรมสยามธารา-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 170 กิโลเมตร
           ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:00:00 น. ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 23:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ 21 เม.ย.64 รับจากสนามบินขอนแก่น-ที่พัก(โรงแรมสยามธารา) 22 เม.ย.64 รับจากที่พัก(โรงแรมสยามธารา)-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 23 เม.ย.64 รับจากที่พัก(โรงแรมสยามธารา)-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง-สนามบินขอนแก่น
       
      ลงชื่อ........ เปรมกมล มาลัยพวง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง