บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 08 กันยายน 2564    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจารุณี มาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0834910583 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปราชการเพื่อไปติดต่อวิทยากรเซ็นเอกสารเกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
           โดยเดินทางไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตำบล ตำบลแวงน่าง และตำบลตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 50 กิโลเมตร
           ในวันที่ 09 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:30:00 น. ถึงวันที่ 09 กันยายน 2564 เวลา 09:32:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวจารุณี มาพร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง