บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 14 กันยายน 2564    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายพัฒนานิสิต หมายเลขติดต่อ 0909166200 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปร่วมงานศพบิดาของนายธนวัฒน์ อุทัยโค (ประธานฝ่ายโสตฯ สโมสรนิสิต 2564)
           โดยเดินทางไปยัง วัดสระปทุม ตำบล บัวแดง อำเภอ ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด ระยะทาง 180 กิโลเมตร
           ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11:30:00 น. ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ค่าน้ำมันรถ และค่าตอบแทนพนักงานขับรถ เป็นงบประมาณที่จัดหาเอง
       
      ลงชื่อ........ ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง