บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 27 ตุลาคม 2564    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายสุธัญ อินทรสุข ตำแหน่ง นายกสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2564 สังกัด สโมสรนิสิตวิทลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0826751249 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ มอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
           โดยเดินทางไปยัง บ้านประทาย ตำบล เกิ้ง อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 10 กิโลเมตร
           ในวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11:00:00 น. ถึงวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายสุธัญ อินทรสุข ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง