บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 08 ธันวาคม 2564    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายไชยมนู กุนอก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 095-6475235 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการสภาเยาวพลเมืองตักสิลา ระยะต้นน้ำ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อ.กันทรวิชัย โรงเรียนโคกก่องพิทยาคม อ.เมือง โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อ.โกสุมพิสัย โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม อ.นาดูน และโรงเรียนเวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
           โดยเดินทางไปยัง โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม,โคกก่อพิทยาคม,หัวเรือพิทยาคม,เวียงสะอาดพิทยาคม และหนองเหล็กศึกษา ตำบล ท่าขอนยาง,โคกก่อ,หัวเรือ,เวียงสะอาด,หนองเหล็ก อำเภอ กันทรวิชัย,เมือง,นาดูน,พยัคฆภูมิพิสัย,โกสุม จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 200 กิโลเมตร
           ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายไชยมนู กุนอก ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง