บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 27 ธันวาคม 2564    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู ตำแหน่ง รองคณบดีฯฝ่ายบริหาร สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0855915562 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อไปเยียมนิสิตบัณฑิตศึกษา
           โดยเดินทางไปยัง อำเภอนาเชือก ตำบล นาเชือก อำเภอ นาเชือก จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 80 กิโลเมตร
           ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง