บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวอภิชญา จำรุญศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์ หมายเลขติดต่อ 3513 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โรงการหลักสูตรระยะสั้น
           โดยเดินทางไปยัง โบนันซ่า ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ระยะทาง 300 กิโลเมตร
           ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวอภิชญา จำรุญศิริ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง