บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ตำแหน่ง ประธานคณะทำงานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัด กองบริการการศึกษา หมายเลขติดต่อ 1202 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ทดสอบความถนัดทั่วไป
           โดยเดินทางไปยัง โรงเรียนผดุงนารี ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 15 กิโลเมตร
           ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เจียงคํา เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง