บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 09 พฤษภาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด เอกการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0655077735 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนิสิตฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2564
           โดยเดินทางไปยัง หน่วยงานราชการในจังหวัดขอนก่น ตำบล - อำเภอ เมืองขอนแก่น มัญจาคีรี อุบลรัตน์ แวงน้อย บ้านแฮด หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 424 กิโลเมตร
           ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวจิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เจียงคํา เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง