บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า พิชามญชุ์ ปราสาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สังกัด นิติศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 2118 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปราชการ
           โดยเดินทางไปยัง จังหวัดนครพนม ตำบล อาจสามารถ อำเภอ เมือง จังหวัด นครพนม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 06 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 07 มิถุนายน 2565 เวลา 18:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ พิชามญชุ์ ปราสาร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง