บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 13 มิถุนายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายปราโมทย์ ทิศเนตร ตำแหน่ง ประธานชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา สังกัด สโมสรนิสิตวิทลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0621903443 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการสิงห์น้ำตาลอาสาสัญจร ระยะกลางน้ำ-ระยะปลายน้ำ
           โดยเดินทางไปยัง เฮือนกาฬสินธุ์ สวนดอนธรรม ตำบล เหนือ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ ระยะทาง 100 กิโลเมตร
           ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายปราโมทย์ ทิศเนตร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เจียงคํา เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง