บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 24 มิถุนายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิยาลักยารเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0952266688 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการเตรียมความพร้อม : ผู้นำเชิงสร้างสรรค์ (นิสิตปริญญาตรี)
           โดยเดินทางไปยัง ศุนย์ประชุม บ้านสวนซุมแซง ตำบล ท่าขอนยาง อำเภอ กันทรวิชัยๆ จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 5 กิโลเมตร
           ในวันที่ 09 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07:30:00 น. ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 17:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ โครงการเตรียมความพร้อม : ผู้นำเชิงสร้างสรรค์ (นิสิตปริญญาตรี) จำนวน 50 คน
       
      ลงชื่อ........ วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เจียงคํา เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง