บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รศ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ สังกัด กองบริการการศึกษา หมายเลขติดต่อ 1203 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ดำเนินโครงการสัมนาทางวิชาการ
           โดยเดินทางไปยัง หัวหิน ตำบล - อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 400 กิโลเมตร
           ในวันที่ 07 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ รศ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง